倉頡字根 · 四角號碼 · 官話 (漢語拼音 · 威妥瑪拼音 · 注音) · 粵語 (粵拼 · 教院 · 注音) · 泉漳話 (白話字) · 日語音讀 (羅馬字 · 振假名) · 日語訓讀 (羅馬字 · 振假名) · 朝鮮語 (文觀部2000年式 · 馬-賴式 · 韓國韓文 · 朝鮮韓文) · 部首 · 筆畫 · 表意文字變體 · 奇特漢字

b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w a o e

qī: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 榿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qí: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鬿, , , , , , , , , , ,

qǐ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qì: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 諿, , , , , ,

qi: ,

qiā: ,

qiá:

qiǎ: , , ,

qià: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qiān: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qián: , , , , , , , , , , , , , 䨿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qiǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qiàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qiāng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qiáng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qiǎng: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qiàng: , , , , , , , , , , , ,

qiāo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qiáo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qiǎo: , , , , , , , , , , , , , ,

qiào: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qiē: , ,

qié: , , , ,

qiě:

qiè: , , , , , , , , , , , , , , , , 䤿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qīn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qín: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 槿, , , 澿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qǐn: , , , , , , , , , , , , ,

qìn: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qīng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qíng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qǐng: , , , , , , , , , , , , , ,

qìng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qiōng: , , , , , ,

qióng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qiǒng:

qiū: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qiú: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 絿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qiǔ: , , , ,

qiù: , , ,

qū: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qú: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qǔ: , , , , , , , , , , , , , ,

qù: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

quān: , , , , , , , , , ,

quán: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

quǎn: , , , , , , , , , , , , , ,

quàn: , , , , , , , , , , , ,

quē: , , , , , ,

qué:

què: , , , , 㱿, , , , , , , , , , 䧿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

qūn: , , , , , , , ,

qún: , , , , , , , , , , , , ,

qǔn: