倉頡字根 · 四角號碼 · 官話 (漢語拼音 · 威妥瑪拼音 · 注音) · 粵語 (粵拼 · 教院 · 注音) · 泉漳話 (白話字) · 日語音讀 (羅馬字 · 振假名) · 日語訓讀 (羅馬字 · 振假名) · 朝鮮語 (文觀部2000年式 · 馬-賴式 · 韓國韓文 · 朝鮮韓文) · 部首 · 筆畫 · 表意文字變體 · 奇特漢字

b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w a o e

nā: ,

ná: , , , , , , , , , , ,

nǎ: , , , ,

nà: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

na:

nái: , , , , , , , ,

nǎi: , , , , , , , , , , ,

nài: , , , , , , , , , , , 渿, , , , , , , ,

nān: ,

nán: , , , , , , , , , , , , , , ,

nǎn: , , , , , , , , , , ,

nàn: , , , , , ,

nāng: ,

náng: , , , , , , ,

nǎng: , , , , ,

nàng: , ,

nāo:

náo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

nǎo: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

nào: , , , , , , , ,

né: ,

nè: , , , , , , , , ,

ne:

něi: , , , , , , , , , , ,

nèi: , , , , , , , , , , , ,

nēn:

něn:

nèn: , , , , ,

néng: , , , , , , ,

něng:

nèng:

nī:

ní: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

nǐ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

nì: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

niān: , ,

nián: , , , , , , , , , , , , , ,

niǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

niàn: , , , , , , , 廿, , , , , , , ,

niáng: , , , ,

niàng: , , ,

niǎo: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

niào: , , 尿, , ,

niē: , , , , , , , ,

nié: ,

niě:

niè: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

nín: , , , , ,

nǐn:

níng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

nǐng: , , , , , ,

nìng: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

niū:

niú: , , ,

niǔ: , , , , , , , , , , , , , ,

niù: , , , , , ,

nóng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

nǒng: ,

nòng: , ,

nóu: , , ,

nǒu: ,

nòu: , , , , , , , , , , , ,

nú: , , , , , , , , , , ,

nǔ: , , , ,

nù: , , , ,

nuán:

nuǎn: , , , , , , ,

nuàn:

nuó: , , , , , , , , , , , , , , ,

nuǒ: , , , , ,

nuò: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

nǚ: , , ,

nǜ: , , , , , , ,

nüè: , , , , ,