倉頡字根 · 四角號碼 · 官話 (漢語拼音 · 威妥瑪拼音 · 注音) · 粵語 (粵拼 · 教院 · 注音) · 泉漳話 (白話字) · 日語音讀 (羅馬字 · 振假名) · 日語訓讀 (羅馬字 · 振假名) · 朝鮮語 (文觀部2000年式 · 馬-賴式 · 韓國韓文 · 朝鮮韓文) · 部首 · 筆畫 · 表意文字變體 · 奇特漢字

b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w a o e

zā: , , , , , , , , , , , , , , ,

zá: , , , , 䨿, , , , , , , , , , , , , , , ,

zǎ: ,

zāi: , , , , , , , , ,

zǎi: , , , , , , , , , , ,

zài: , , , , , , , , , , ,

zān: , , , , , , ,

zán: , , , , ,

zǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zāng: , , , , , , , , , , , , , ,

záng:

zǎng: , , ,

zàng: , , , , , , , , , ,

zāo: , , , , ,

záo: , , ,

zǎo: , , , , , , , , , , , , , ,

zào: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zé: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zè: , , , , , , , , , , , , , , ,

zéi: , , , , ,

zěn:

zèn: , , ,

zēng: , , , , , , , , , , , , , ,

zěng:

zèng: , , , , , , , , , , ,

zī: , , , , , , , 姿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 訿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鶿, , , , , , , ,

zí:

zǐ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 訿, ,

zì: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zi:

zōng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zǒng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zòng: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zōu: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zǒu: , ,

zòu: , , , , , , , , ,

zū: , , , , ,

zú: , , , , , , , , , , 䯿, , , , , , , , , , , , , , 踿, , , , , ,

zǔ: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zù: ,

zuān: , , , , ,

zuǎn: , , , , , , , , , ,

zuàn: , , , , , , , , , ,

zūi: , , , , , ,

zǔi: , , , , , , , , ,

zùi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zūn: , , , , , , , , , ,

zǔn: , , , , , , ,

zùn: , , , , ,

zuō: ,

zuó: , , , , , , , , , 䯿, , , , , , , , , , , , , ,

zuǒ: , , , , , , , ,

zuò: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhā: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhá: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhǎ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhà: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhāi: , , , , , , , ,

zhái: , , , , , , , ,

zhǎi: , , ,

zhài: , , , , , , , , , , , , , , ,

zhān: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhán:

zhǎn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 樿, , , , , , , , , , , , ,

zhàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhāng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 騿, ,

zhǎng: , , , , , , , , , ,

zhàng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhāo: , , , , , , , , , , , , , , , 謿, , , , , , , , , 黿,

zháo: ,

zhǎo: , , , , , , , , , ,

zhào: , , , , , 㹿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhē: , , , , , , , ,

zhé: , , , , , , 㪿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 鮿, ,

zhě: , , , , , , , , ,

zhè: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhe: ,

zhèi: ,

zhēn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhěn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhèn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhēng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhěng: , , , , , , , , , , ,

zhèng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhī: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhí: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhǐ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhì: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhōng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhǒng: , , , , , , , , , , , , , ,

zhòng: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhōu: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhóu: , , , ,

zhǒu: , , , , , , , , , , , ,

zhòu: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhū: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhú: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhǔ: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhù: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhuā: , , , , , , ,

zhuǎ:

zhuāi:

zhuǎi:

zhuài:

zhuān: , , , , , , , , , , , , , , 篿, , , , , , , , ,

zhuǎn: , , , , , ,

zhuàn: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhuang

编辑

zhuāng: , , , , , , , , , , , ,

zhuǎng: ,

zhuàng: , , , , , , , , , , , , , ,

zhūi: , , , , , , , , , , , , ,

zhǔi: ,

zhùi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhūn: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhǔn: , , , , , , , ,

zhùn: , , ,

zhuō: , , , , , , , 檿, , , , , , , ,

zhuó: , , , , , , , , 㹿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 涿, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

zhuǒ:

zhuò: , ,